Mechanical-Staff Profile
S.No Name Designation Email-Id Photo
1 Mrs. S. SELVARATHINAM M.E HOD
2 Dr. N. RAJAMANICKAM M.E, Ph.D., LECTURER rajanat@yahoo.com
3 Mrs. S. VEENA M.E LECTURER sveenacbe@gmail.com
4 Dr. S. SUDHAKAR M.E., Ph.D LECTURER sughakars@hotmail.com
5 Mr. T. KRISHNAMOORTHY LECTURER
6 Mr. C. THANRAJ (ITI) W/S INSTRUCTOR gtpdhanraj@gmail.com
7 Mr. R. SEDHUPATHI SKILLED ASST
8 Mr. P. PRAKASH ITI.,NAC prakashskpalaisamy@gmail.com